Ders Adı:Mechatronics
Ders Kodu:ELK 7160
Ders İçeriği (Türkçe):Mekatronik Sistem Dizaynı: Mekatronik nedir? Mekatroniğin anahtar elemanları. Mekatronik tasarım işlemi. Fiziksel Sistemlerin Modellenmesi ve Simülasyonu: Simülasyon ve blok diyagramlar, mekanik çeviri sistemleri, dönen sistemler, akışkan sistemler. Sesörler ve Çeviriciler: Hareket ve pozisyon ölçme sensörleri, kuvvet, tork ve dokunma sensörleri, akışkan sensörleri. Isı sensörleri, ultrasonik sensörler, mekatronikte fiber-optik araçlar. Gerçekleme Araçları: DC motor, sürekli manyetik adımlı motor. Akışkan güç dizyn elemanları, piezoelektrik gerçekleyicileri. Mekatroniğin Donanım Bileşenleri: Sayı sistemleri, Karnaugh haritası minimizasyonu, çevirici sinyal ayarlama. Programlanabilir Denetleyiciler: Temel prensipler, denetleyici elemanları, basamak diyagram uygulamaları. Sinyaller, Sistemler ve Denetleyiciler: Sistem temsili, Doğrusal olmayan sistemlerin doğrusallaştırılması. Sistem performans ölçümü, kök yeri, Bode çizimleri. Gerçek-Zamanlı Arayüzleme: Bilgi alma ve kontrol sistemlerinin elemanları. I/O işlemleri, over framing. Mekatronikte İleri Düzeyde Uygulamalar: Durum görüntüleme sensörleri, Ototmatik üretim sistemlerinde mekatronik kontrol. Mekatronikte yapay zeka. Mekatronikte microsensörler. Case studies
Ders İçeriği (İngilizce):Mechatronics System Design: What is mechatronics? Key elements of mechatronics. Mechatronics design processes. Modeling and Simulation of Physical Systems: Simulation and block diagrams, mechanical translation systems, rotational systems, fluid systems. Sensors and Transducers: Sensors for motion and position measurements, force, torque and tactile sensors, flow sensors. Temperature sensors, ultrasonic sensor, fiber optic devices in mechatronics. Actuating Devices: DC motor, permanent magnet stepper motor. Fluid power design elements, piezoelectric actuators. Hardware components for mechatronics: Number systems, Karnaugh map minimization, transducer signal conditioning. Programmable Controllers: Basic principles, controller element, ladder diagrams applications. Signals, Systems and Controllers: System representation, linearization of non-linear systems. Measures of system performances, root locus, Bode plots. Real-time interfacing: Elements of data acquisition and control systems. I/O processes, over framing. Advanced applications in Mechatronics: Sensors for condition monitoring, Mechatronics control in automated manufacturing. Artificial intelligence in mechatronics. Microsensors in Mechatronics. Case studies.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3